Month: August 2022

“ඊයා! ගෑණු ළමයෙක් වගේ” – A Look into What is so ‘Degrading’ about being Feminine

I bet you've heard this phrase at least once in your life being said to a boy when he fails to do something or does something out of the norm. I was pretty intrigued to find out what was so insulting about being feminine that appearing as so has become a frequently used insult in our discourse. The phrase is often used when a boy doesn't live up to the social perception of masculinity and is suggestive of cowardliness and fragility. I wanted to examine the larger social implications of this 'harmless joke' in different perspectives and discuss why we as a society should not degrade someone at the expense of another, or perhaps, not degrade anyone at all!  In the…

Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය

නූතන ලොව ආර්ථික යන්න ඉතා කාලීන වූත්, අනිවාර්ය වූත් , අත්‍යවශ්‍ය වූත් , සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය තුළ වැදගත් මිනුම් දණ්ඩක් වූත් තේමාවක් බව අප දනිමු. අතීතයේ සිට ලංකා ආර්ථිකය විවරණයේදී පළමුව යැපුම් කෘෂිකර්ම ආර්ථිකය මත ලංකා ආර්ථික පදනම් විය.

Read more

කාලාත්‍රයේ මායාව

කල්පනාභරිත දිගු රැයේදිගු සිතුවිලි අතර සිරවීසෙව්වෙමි ජීවිතේනිරුත්තර පැනයට පැණසර අතීතය මායාවක් යැයි වැටහුනිඅනාගතය මායාවක් නොවේදෝ විමසමිකලත්‍රයේ මායාව බිද හෙලූ තැනිකිසිවක් නොමැති හිස් බව වින්දෙමි ජීවිතය__________මරණය නිර්වාණය Rtr. තිමිර දිනෙත්ම

Read more

Month in Review: July

The Co-Editors would like to warmly welcome you to the July edition of the Month-In-Review for the year 2022-23, which is a summation of all the events which took place in a month, published at the beginning of the succeeding month. This initiative which was begun in the year 2021-22, is now published tri-lingually the first time this year. For this purpose, we curated team comprising a pool of talented writers of all three languages i.e., English, Sinhala and Tamil who will be contributing for the first six months of the Rotaract year after which the team will be renewed for the next six months. We hope you enjoy the outlook we’ve taken for this year and that you continue…

Read more

போதை இல்லாத உலகத்தை உருவாக்குவோம்

இன்றைய நவீன காலத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த உலகத்தையே ஆட்டிப் படைக்கும் ஒரு ஆட்கொல்லியாக போதைப்பொருள் பாவனை காணப்படுகின்றது. இதனால் வரும் பேராபத்தை சிலர் உணர்ந்தும் பலர் உணராமலும் போதைப்பொருள் பாவனைக்கு அடிமையாகி தம்மை தாமே அழித்துக் கொண்டு வருகின்றனர். வயதானவர்கள்தான்போதைப்பொருட்களை பாவிப்பவர்கள் என்ற காலம் முடிந்து தற்பொழுது எந்தவொரு வயது வித்தியாசமும் இன்றி பெரியவர்கள், சிறியவர்கள், வாலிபர்கள், யுவதிகள், ஆண்கள், பெண்கள் என்ற எந்த ஒரு வேறுபாடுமின்றி மிகவும் சாதாரணமாக அனைவரும் இந்த போதைப்பொருள் பாவனைக்கு அடிமையாகி உள்ளனர்.போதைப்பொருள் பாவனையினால் ஏற்படும் தீமைகள் எண்ணிலடங்காதவையாக காணப்படுகின்றன.அதிலிருந்து மக்களையும், எதிர் கால இளைஞர் சமுதாயத்தையும் பாதுகாப்பது காலத்தின் தேவையாக காணப்படுகிறது. நமது இலங்கை நாடு உட்பட ஏனைய உலக நாடுகளிலும் பல்வேறுபட்ட வித்தியாசமான போதைவஸ்துகள் தயாரிக்கப்பட்டும் விற்பனைசெய்யப்பட்டும் வருகின்றன.உதாரணமாக மதுபானம், புகையிலை, ஹெரோயின், அபின்,கஞ்சா,போதையை ஏற்படுத்தும் தடுப்பூசிகள், போதையை ஏற்படுத்தும் மாத்திரைகள், தூள் வகைகள் என கூறிக்கொண்டே போகலாம் காலம் போக போக இன்னும் இன்னும் வித்தியாசமான போதைவஸ்துகள் தயாரிக்கப்படும் என்பதில் எந்தவொரு ஐயமுமில்லை.இவ்வகையான போதைப்பொருட்கள் பல விதங்களிலும் பல வடிவங்களிலும் மக்கள் மத்தியில் நாளாந்தம் கைமாற்றம் செய்யப்பட்டும் விற்பனை செய்யப்பட்டும்…

Read more