Tag: Experience

නීල දෙණිපතක කවි සුළඟ

සුසුවඳ සුළඟේ - මල් මකරන්දේනීල දෙණිපතේ - සෙවණැලි යායේහීන පුරෝගෙන - සීත මකාගෙනගලනා ගඟුලැල්ලේ අහස් තොටුපළේ - වලා ඔරු තලේහීන දියඹරේ - හරිත තුරුල්ලේසෙනෙහෙ බෙදාගෙන - සිනා මවාගෙනගෙවෙනා දිවිගමනේ උණුසුම් උදයේ - තුරු හසරැල්ලේපිනි කඳුළැල්ලේ - දේදුනු යායේසුසුම දරාගෙන - තුටින් පිරීගෙනකියනා ගී මිහිරේ Rtr. කවීෂා හංසි

Read more

කඳුළු සහ මතක

නෙත් අගින් ගිලිහිලා පිටු අතර සැඟවිලාමතක සැමරුම් පොතේපද වැලක් බොඳ කළා සිතුනේ ද එය සෝ කඳුළකැයි කියානැත, නමුත් සිත් තුටු ව ගිය දවස් සිහි‌‌වුණාපිටු අතර ගැවසෙද්දි හමුවේවි දැයි සිතාකඳුළු අතරින් තව ටිකක් එබිකම් කළා ⁣පිටෙන් පිට පිටෙන් පිට එහි තිබූ කවි කතාටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික තනිකමක් ළං කළාමැකී ගිය සෙනෙහෙකම් අද නොමැති බව කියාකඳුළ වියලී මතක පද අතුරුදන් වුණා - Rtr. භාග්‍යා නාරන්පනාව

Read more

The Next Chapter Begins!

It is safe to say that for the both of us, among the many avenues of the Rotaract Arts Club, the editorial was the one that felt most like home. The editorial is more than words on a page; it is a sanctuary of sorts where imagination knows no bounds and you can write to your heart's content. In addition to being the tapestry where all our emotions, feelings, and opinions are woven together, we are also dedicated to upholding the public image of Rotaract Arts Club. Yes, it is a tremendous responsibility, but one that we as editors find great joy in! As we start our journey as co-editors (hello, hello!) for the year 23/24, we cannot start this…

Read more

Challenge Accepted!

Yes, it will be a challenging year! But nothing we can’t handle as a team! Today I'm experiencing an unexpected movement because of my Rotaract family. Actually, from my point of view, this is a brand new challenge. From the bottom of my heart, I said 'yes!' to this brand new challenge a few months ago because facing challenges is my one and only passion. Over the span of one and a half years, I could proudly say I gained thousands of new and exciting experiences by conducting and organizing various kinds of events with the Rotaract Arts family. During those few months, what I saw was a sense of unity among the Rotaract Arts family members. A special mention…

Read more

University – a major reality check!

If I sum up my life at the University so far, I would say it has been a roller-coaster ride.   But was the struggle worth it? YES!  Talking about university life for many would be about academics, extracurricular activities, and friends; however, when I look back at my journey so far, all I can think of are the life lessons it taught me. It’s not wrong to say that more than academics, University was more of a reality check.  Joining the lectures online for an entire year, our batch didn’t get to meet each other for so long. Therefore, it’s safe to say the first year went comparatively smoothly. Then came the on-site lectures, getting up early to catch the…

Read more

எனது நாட்குறிப்பின் ஒரு பக்கம்…

புத்தகம் வாசிப்பது என்றால் யாருக்கு தான் புடிக்காது, அதிலும் பல அடுக்கு மாடிகளைக் கொண்டு அழகாக நேர்த்தியாக அமைந்திருக்கும் ஒரு நூலகத்தில் போய் அமர்ந்து புத்தகங்களை வாசிப்பதற்கு ஈடாக என்ன மகிழ்ச்சி இந்த உலகில் இருந்து விட போகிறது... புத்தகம் வாசிக்க கொழும்பு பல்கலைக்கழக நூலகத்திற்கு நண்பியுடன் சென்ற வேளை ஒரு வேடிக்கையான அனுபவம் கிடைத்தது அந்த அனுபவத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அன்று விரிவுரைகள் முடிந்து நானும் எனது சக தோழிகளும் வெட்டி பேச்சு பேசியவர்களாக வந்து கொண்டிருந்தோம். வந்து கொண்டிருந்த வேளை எதேர்ச்சையாக என் கண்கள் நூலகம் நோக்கி விழ அன்று புவியியல் பாட விரிவுரையாளர் கூறிய ஒரு அறிவுறை சட்டென என் மனதை தட்டி சென்றது. அவர் கூறியதெல்லாம் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திற்கான ஒரு பெரிய வளம் இந்த நூலகம் அதனை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் அறிவை விருத்தி செய்யவில்லையெனின் நீங்கள் இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை தந்து இருக்கும் வெறும் பார்வையாளர்களே... உடனே ஒரு உதிப்பு என் மனதில் தோன்ற இது தான் சந்தர்ப்பம் இன்று சரி நூலகத்திற்கு போய் அமர்ந்து புத்தகங்களை வாசித்து, தேவையான புத்தகங்களை…

Read more

More to go!

Going back to the first day in the university, it was the day we went for the placement tests. New faces. New voices. New conversations. New aura. Basically saying, everything was a new experience. Then and there I realised that the years I would be spending here were definitely going to be the most adventurous years of my life.   Of course, being an introvert, I stood alone and away amidst all the chaos and noise around me, hoping someone would come and talk to me. Suddenly someone tapped on my shoulder. I turned around and there she was, my soon to be best friend. If someone were to ask us why we were friends, we wouldn’t have an answer to give,…

Read more

மறக்க முடியாத சுவாரசியமான நாட்கள் மனதில் அலைபாயும் ஒரு இடமாக பல்கலைக்கழகம்.

பாடசாலை கல்வி முடிந்த பின் புதிதாக பல எதிர்பார்ப்புக்களுடன் காத்திருந்த நாட்கள் கை கூடிபல்கலைக்கழகத்தில் நுழைந்த பொழுது எத்தனையோ அனுபவங்கள்ரூபவ் எத்தனையோ புதிய ஆச்சரியமான விடயங்கள் மனதில் ஆழமாக பதிந்த நினைவுகளாக உருமாறின. என் வாழ்நாளில் புதிய ஓர் இடத்தில் பல தெரியாத பல முகங்கள் மத்தியில் முதல் முதல் எனது சகாக்களுடன் உரையாடி உறவை நேர்முகமாக ஆரம்பித்த அந்த நாள் எத்தனை சகாப்தங்கள் ஆனாலும் மனதினை விட்டு விலகாது. ஏன் என்ற ஆச்சரிய கேள்வி உருவாகின்றதா? முதன் முதலாக வேறு மொழி பேசுகின்ற வேறு மதத்தினை தழுவிய நட்புக்களுடன் நட்பை ஆரம்பித்த நாள் அது. ஓர் ஆண்டு காலமாக நிகழ்நிலையில் கல்வியை தொடர்ந்தாலும் கூட பல்வேறுபட்ட செயல்பாடுகள் பலஅனுபவங்களை என்னுள் பெற்றுத்தந்தது. ஆங்கிலத்திற்கும் எனக்கும் எட்டா பொருத்தம். ஆங்கிலத்தில் பேச எழுத தயங்கிய பொழுது நான் பேசும் மொழி புரியாத விரிவுரையாளர்கள் என்னை ஊக்குவித்தது பேசத்துணைபுரிந்தது என்றும் மறக்கமுடியாத விடயம். ஓவ்வொரு விரிவுரையாளர்களும் ஒவ்வொரு வகையான அனுபவக்கல்வியினை பாடத்தினை தாண்டி கற்பித்து தந்தது. இன்று வரை பயனுள்ளதாக உள்ளது. பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள நடைமுறைகள்ரூபவ் ஒழுங்கு முறைகள் என்பவற்றை முறையாக…

Read more