Category: Blog Series

වෙනස් නොවෙනස් ආදරය

මා දැක නැත ආදරය කියා කිසිවක් දැනුණු ලැබුණු ලැබදුන් හැටියට එය මෙසේ යැයි සිතනෙමි විශ්වාස කරන්න... ඔබ දන්නා ආදරය නොවුවත් මා උගත් ඒ සොච්චමත් ආලය මැ වෙයි සිනහවට කඳුලට ඉපැදුමට මළගමට අප හැමට මං තනන්නා වූ මහා බලගතු ආල මන්ත්‍රය... මුළු හෝඩියත් මදියි ආලෙ ගැන සිතුවම් කරන්නට එයින් නවතිමි මෙතැන් සිට… අමතක නොකර දුටුවොතින් ආල වැඩෙන යමක් තිබෙනු අහුමුල්ලක නො පමාව හදවත බෙදා දෙනුමැන කාට කාටත් පහසු විදියට ආදරය නම් ඒ මැයි... ~Rtr. Hiruni Aththanayake

Read more

කඳුළු සහ මතක

නෙත් අගින් ගිලිහිලා පිටු අතර සැඟවිලාමතක සැමරුම් පොතේපද වැලක් බොඳ කළා සිතුනේ ද එය සෝ කඳුළකැයි කියානැත, නමුත් සිත් තුටු ව ගිය දවස් සිහි‌‌වුණාපිටු අතර ගැවසෙද්දි හමුවේවි දැයි සිතාකඳුළු අතරින් තව ටිකක් එබිකම් කළා ⁣පිටෙන් පිට පිටෙන් පිට එහි තිබූ කවි කතාටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික තනිකමක් ළං කළාමැකී ගිය සෙනෙහෙකම් අද නොමැති බව කියාකඳුළ වියලී මතක පද අතුරුදන් වුණා - Rtr. භාග්‍යා නාරන්පනාව

Read more

Façades

"So, Duamma, do you have a boy now?" The question that I had been dreading came up during dinner. Right after Thaththi asked the question, Ammi and Malli, too, expectantly looked up at me. Suddenly, the savoury pasta lost its taste and tasted bland in my mouth. I put down my spoon, took a sip of water and forced a smile as I denied having a "boy". Maybe they tried to hide it, or maybe they intended for me to see it. However, I saw a clear relief in my Thaththi’s eyes and a visible disappointment in Ammi’s. Malli, being who he was, made a disgusted face at me. As I picked up the spoon to eat again, my entire…

Read more

දෑස් අද්දර

"අහේතුක ප්‍රේමයක කතා ලියවෙන්නේ ම ඇස් කොනක් අද්දරක කාට කාටත් හොරැහින්" සියුම් සර තත් පිරිමදින හඬමගේ දෙසවන් සනසවයිමන්ද්‍ර ස්වරයක් නොවේ නුඹෙ හඬළයේ සුසුමක් උපදවයිහිම පියලි සීතලක් ඇවිදින්සිත කොනක ගිනි අවුළුවයිදෑස් අද්දර තවත් දෑසක්මැකී නොමැකී හිනාවෙයි දුර ඈත සිටියාටකවියක්ය නුඹ මිහිරිනින්නාද වන්නේමඑහි පදයහදවතේ සිර මැදිරිනුඹ ලියන කවි පදකඅග්ගිස්සෙ හරි ඉතිරිනවතින්න අවසර දනවත්වා කියවිල්ලමේ හිතැති වදනකට නොපෙරළුණඒ මිහිරි පෙම් කවේරසභාව සැඟවිලාගියාවේ සයිබරේහිමි වෙන්න උරුමයක්තිබේ නම් දෛවයේඑය නුඹම කියාවිදෑස ළඟ හෙට දිනේ Rtr. කවීෂා හංසි

Read more

A Cup of Comfort for Self Love

When I had to write for The Love Gazette I was wondering what to write. The love we experience from family, friends or partners is the purest form of love. But apart from that, it came to me that self-love is also important. I am sure you have heard the saying “You were born a winner because among the millions of cells that contain life, ‘you’ had the chance to see the light of this world. From that moment onwards you have come a long way! A doctor once told me that “we have thousands and thousands of neurons electrifying within half a millisecond to work our commands. We, within ourselves carry the most valued objects; a heart and a…

Read more

Bruises

My parents say I was a pretty babyPeople had turned back and staredPraised them for making;A beautiful baby girl Soon School turned the praise to tauntsAnd Home turned the taunts to cracksI get the smell of zinca familiar metallic taste The blood dries on a crumpled tissueI drop the blade I used.I carry abandoned cities in my ribsAbused borders on my thighs I look at myself in the mirrorI’ve turned my face into a riotMy hands are a civil warIn between my knuckles are small coloniesAs rich in culture that castes me out I hold myself at night as I rock myself to sleepTelling myself no man will love me.After all, what man wants to lie in bed and watch…

Read more

Sibling Bond

The Codex in my handOpened yet untouchedWhat a Knight I amSlacking off…But Sister knows better-"A-ya why don't you call it a day?"Sat down at the tavern,Waiting for the usual,"Boss, one fine Dandelion wine!"Ignoring me as usual…"Do Knights have time to come and idle here?"Oh Brother, cold as ever,Does this agonising heart not deserve a little flatter?Thousand words uttered for the worst or the better,But two kept hidden inside this empty vessel.Alas! the fiery rage has blinded you forever.Don't you see that,I'm a man,But a boy with a stutter. - Rtr. Chamodi Peduruarachchi

Read more

The Next Chapter Begins!

It is safe to say that for the both of us, among the many avenues of the Rotaract Arts Club, the editorial was the one that felt most like home. The editorial is more than words on a page; it is a sanctuary of sorts where imagination knows no bounds and you can write to your heart's content. In addition to being the tapestry where all our emotions, feelings, and opinions are woven together, we are also dedicated to upholding the public image of Rotaract Arts Club. Yes, it is a tremendous responsibility, but one that we as editors find great joy in! As we start our journey as co-editors (hello, hello!) for the year 23/24, we cannot start this…

Read more

The One Where We Say ‘Thank You’

All good things come to an end, but the next experience awaits! In such spirit, this article is aimed to catch three birds in one stone (strictly metaphorical): we want to say thank you, look back at the progress made and give our newbies some exclusive intel as to how the club works, how they can contribute and what kind of work to look forward to in the year to come, so, here we go! Here goes the first bird! (Yes, metaphorical) The past year was, to put it simply, remarkably momentous. From the most lively dance parties to the most charitable of events, we truly did it all as a club, and none of this would be possible had…

Read more